Om oss

child_and_plant_404pHej,

Här kom­mer några rader om oss som ska­pat och admin­istr­erar Giftedchildren.se. Men det är ju så att sidan ska­pas inte av oss, utan av alla ni som besöker den och bidrar till att skapa en levande och inter­ak­tiv sida. Syftet med denna sida är att ge en första infor­ma­tion och en bra bas att stå på om man har frå­gor och fun­deringar kring barn som “sticker ut lite” med sina kun­skaper och/eller för­må­gor, dvs barn med särskild hög begåvn­ing, sk sär­begå­vade barn.

Vi heter Jes­sica och Jonas och har själva erfaren­heter av lik­nande sit­u­a­tion, samt tagit del av många män­niskors berät­telser om vilken brist på kor­rekt bemö­tande och stöd som barn med sär­begåvn­ing har genomgått. Vi såg där­för behovet av att skapa denna site för att sprida kun­skapen inom området med konkreta tips om hur lek­tioner och lärande kan läg­gas upp, och vi hop­pas att den kan vara stöd för många föräl­drar, lärare och därigenom självk­lart för de sär­begå­vade barnen.

Jonas är med i Men­sas Gifted Chil­dren Pro­gramme och Jes­sica är utbil­dad lärare med inrik­t­ning mot matem­atik i yngre åldrar. Jes­sica dri­ver i dagsläget före­tag under varumär­ket Skol IQ, som tar fram matem­a­tiska läromedel bl a speciellt till barn med sär­begåvn­ing, samt även siten Brainfactory.se där det finns IQ spel med stark kop­pling till matem­atiken, mer inrik­tade mot privatpersoner.

 

Kon­takt:

Jes­sica
Jessica@giftedchildren.se

Jonas
Jonas@giftedchildren.se

 

2 kommentarer på “Om oss
  1. krumelure skriver:

    Hei fra Norge og lykke til med GiftedChildren.se :)
    Hilsen Kari (Krumelure)

  2. Chiswick skriver:

    Mycket tack för allt arbete ni verkar lägga ner då Sverige är på efterkälken inom detta område. Som hemvän­dare var min förvån­ing stor angående den sven­ska skolan rent generellt samt det totala mörkret angående ”gift­ed­ness” vilket är långt ifrån en väl­signelse i många fall. Många exem­pel kan ges på detta.

Kommentera