Alfaskolan

Gifted” matem­atik — fördjupningsgrupper

på Alfaskolan i Solna

 

Cecilia Eriks­son heter jag och är lärare (ma/nv/tk) och spe­cial­lärare i matem­atik på Alfaskolan i Solna som är en F-9 skolan, där jag under­visar i bl a ”Gifted” Matem­atik (förd­jup­n­ings­matem­atik). Jag anord­nar flera tillfällen i veckan.

I mat­te­grup­perna job­bar vi med förd­ju­pande prob­lem­lös­ning och logiskt tänkande inom alla mat­teom­rå­den. Enligt Lgr 11 inde­lar vi områ­dena vi job­bar med i:

 • Talupp­fat­tning och tals användning
 • Alge­bra
 • Geometri
 • San­no­likhet och statistik
 • Sam­band och förändring
 • For­mulera och lösa problem/problemlösning

Svårighets­graden både vid genomgån­gar och prob­lem­lös­ning är hög lik­som arbet­stem­pot. Att kunna arbeta självständig är viktigt.

Vi arbe­tar hela tiden med extrem förd­jup­n­ing för årskursen en god talupp­fat­tning (kun­skap om tal­ens värde) och strate­gier för prob­lem­lös­ning behöver man ha med sig för att kunna till­go­dogöra sig under­vis­nin­gen på bästa sätt men det är förstås också något vi arbe­tar med att utveckla vidare.

Gifted”-grupperna är för­lagda efter ordi­narie lek­tion­stid i år 4–9 som kom­ple­ment till ordi­narie matem­atikun­dervis­ning för att till­go­dose behov av under­vis­ning mot mycket högre cen­tralt innehåll och kun­skap­skrav än den årskursen eleven går i, ofta flera årskurser över. I år 3 lig­ger ” Gifted”- grup­perna inom ordi­narie under­vis­ningstid. Under­vis­ningsti­den är 40 min/vecka.

Vi job­bar ofta med ”rika”problem som trä­nar kun­skaper på olika nivåer inom flera av mat­teom­rå­dena enligt Lgr 11. Prob­le­men innehåller oftast ca 3–5 deluträkningar. Vi har ingen lärobok utan jag väl­jer ut lämpliga prob­lem som pas­sar grup­pen och kun­skap­snivån. Vi job­bar både teo­retiskt och prak­tiskt. Vi förankrar teori i prak­tiken och omvänt. Ofta bry­ter vi ned kom­plicer­ade matem­a­tiska teorier i mer lät­tförståeliga delar.

Vi arbe­tar enligt föl­jande arbetssätt och lektionsupplägg:

 1. Pre­sen­ta­tion: Jag pre­sen­terar prob­lemet både skriftligt och muntligt.
 2. Förståelse för prob­lemet: Alla får ca 5 min att enskilt sätta sig in i problemet.
 3. Enskild prob­lem­lös­ning. Ibland med både teo­retiska och prak­tiska moment.
 4. Enskild han­dled­ning framåt i problemet.
 5. Grup­pdiskus­sioner.
 6. Pre­sen­ta­tion av lös­ningar (analys & reflek­tion till­sam­mans i grup­pen): Någon eller några elever som vill pre­sen­terar en lös­ning på prob­lemet. Ofta finns flera olika förslag. Vi jäm­för lös­ningarna och analy­serar dem.
 7. Sam­tal om vilka mål/kunskapskrav uppgiften behand­lade. När kan man ha nytta av denna matematik/dessa kunskaper?
 8. Läxa. Elev­erna ges en läxa med ett lik­nande prob­lem som vi går igenom nästkom­mande lektion.

 

Vi återkop­plar ofta (minst en gång) till genomgångna prob­lem och gör ytterli­gare vidareutveck­lin­gar av dem. Ofta avs­lu­tar vi också med en fråges­tund där en del elever har med ett önskeprob­lem de vill att vi löser tillsammans.

Delt­a­gande i grup­pen sker alltid i sam­råd med under­visande matem­atik­lärare gäl­lande att det finns ett behov av mycket större utmaningar i matem­atik och i sam­råd med föräldrarna.

Alla är välkomna att delta i matematikgrupperna.

 

Kommentera

I Arkiv