Filurum grupperna

På Face­book finns några grup­per på temat begå­vade barn, eller “särskilt begå­vade” barn som är den term som används där. Grup­perna sköts ideellt av Anita Kul­lan­der, skolp­sykolog med stor erfaren­het av begå­vade barn från sitt arbete och anställd av Rättviks kom­mun med ett särskilt upp­drag att just ta hand om sär­begå­vade skolelever.

Det finns en öppen grupp som heter “Fil­u­rum Sverige — om särskild begåvn­ing (sär­begåvn­ing)” som vem som helst kan följa. Anita har också tre andra, “hem­liga”, grup­per. En för föräl­drar till begå­vade barn, en för intresser­ade ped­a­goger och en för barn och ung­do­mar själva. Är man nyfiken på någon av de slutna grup­perna behöver man ta kon­takt med Anita, vilket man enklast gör genom den öppna Filurum-gruppen eller genom att maila till anita.kullander@bredband.net.

Länk till Facebook-gruppen Fil­u­rum Sverige — om särskild begåvn­ing (sär­begåvn­ing).

(Sidan häm­tad från begåvadebarn.se)

Kommentera

I Arkiv