Forskning

Benämningarna är många: begåvn­ing, sär­begåvn­ing, talang, extra­ordinär, geni, genial, expert, elit och så vidare. Det finns ett antal ord i sven­ska språket som beskriver presta­tion­snivå och poten­tial med mer eller min­dre värde­lad­dat innehåll. Denna webb­sida syf­tar till att i kor­thet informera om detta i Sverige hit­tills i utbild­ningsväsendet förhål­lan­de­vis åsi­dosatta fenomen. Lärare på alla nivåer i utbild­ningsväsendet träf­far ound­vikli­gen på elever och stu­den­ter, som gör mer, kan mer; gör det effek­ti­vare, snab­bare, bät­tre, vack­rare, högre och så vidare än de flesta andra som de jäm­förs med. Många av dessa barn i skolan är dessu­tom i vissa avseen­den bety­dligt mer avancer­ade i sitt tänkande än många av sina mycket äldre lärare, vilket dessvärre ofta bäd­dar för kon­flik­ter och mak­t­spel i klass­rum­men, där i ett typiskt sven­skt klass­rum läraren alltid “vinner”.

Medan utbild­ningsväsendet i Sverige är kom­pe­tent på många sätt och ofta väl rus­tat att hjälpa elever och stu­den­ter med olika typer av anti­n­gen fysiska eller inlärn­ingsmäs­siga hand­ikapp, är i prin­cip ingen skola rus­tad eller för­beredd på att ta emot, utbilda och stim­ulera “över­begå­vade” indi­vider; såvida det inte gäller lovande idrottare och ibland musiker. Men övriga då, som också har uppen­bara för­må­gor och brin­nande intressen t.ex. de ver­bala, de matem­a­tiska, de sociala, de veten­skapligt eller prak­tisk lagda?

De här webb­si­dorna är tänkta som en svensk ori­en­ter­ing i ämnet och som en resurs för lärare, föräl­drar, stu­den­ter och andra intresser­ade, vilken avser att ge en över­sik­ts­bild av sär­begåvnin­gens olika aspek­ter. I tex­ten finns det hela tiden hän­vis­ningar till vidare infor­ma­tion genom självs­tudier. Där­för finns också en sep­a­rat sida med veten­skapliga eller veten­skapligt baser­ade ref­er­enser. Varje siffra med par­entes åsyf­tar en ref­er­ens som i sin hel­het återges under särskild länk.

Det går naturligtvis inte att återge över hun­dra års speci­fik forskn­ing och inter­na­tionell erfaren­het av dessa frå­gor på några få sidor och i sin hel­het. Besökaren till sajten måste där­för också förstå att det som tas upp här är enbart ett urval, som dessu­tom speglar redak­törens förståelse och erfaren­het i viss mån. Lik­som i det mesta finns även i dessa sam­man­hang åsik­ter och över­tygelser som går isär.

De olika kapitlen med varierande infor­ma­tion nås genom länkarna i höger marginal.

Källa: Roland S Persson

Kommentera

I Arkiv