Grupper och Föreningar

Det finns ingen speciell insti­tu­tion från statligt håll, som hanterar och stöder frå­gor gäl­lande sär­begå­vade barn.

Det finns dock några grup­peringar som har god kun­skap inom området, som kan vara givande att kon­takta om man har ett barn som är sär­begå­vat, eller frå­gor kring detta. Mest etablerat är IQ organ­i­sa­tio­nen Mensa, som har ett speci­fikt pro­gram för detta kallat “Gifted Chil­dren Pro­gramme” — GCP.

Se sep­a­rata sidor om respek­tive gruppering.

Kommentera

I Arkiv