Hur?

En cen­tral fråga som ofta för­bises är hur man stim­ulerar de sär­begå­vade elev­erna i skolan. Vad är det vi kan förvänta oss av vår skola som lärare och som elev?

Skol­la­gen är tydlig:
3 § Alla barn och elever ska ges den led­ning och stim­u­lans som de behöver i sitt lärande och sin per­son­liga utveck­ling för att de utifrån sina egna förut­sät­tningar ska kunna utveck­las så långt som möjligt enligt utbild­nin­gens mål. Elever som lätt når de kun­skap­skrav
som minst ska upp­nås ska ges led­ning och stim­u­lans för att kunna nå län­gre i sin kunskapsutveckling.”

Dvs det är skolans och lärarens ans­var att se till att varje elev får en givande skol­gång med uppgifter och utmaningar på en nivå som motsvarar varje elevs kun­skaps– och begåvningsnivå.

Det finns dock inget enkelt svar till frå­gan hur. Vi pre­sen­terar här på Giftedchildren.se ett antal insik­ter från hur elever kän­ner sig, vad forsknin­gen säger, hur några skolor job­bar i prak­tiken med detta, samt vilka läromedel som finns till­gäng­liga. Det vik­ti­gaste är att skolan själv kän­ner ägan­deskap i frå­gan och vill möta dessa elever.

Läs också gärna den han­dlings­plan som är ett resul­tat av ett samar­bete mel­lan flera kom­muner i Sverige samt de sakkun­ni­gaste inom området sär­begåvn­ing i Sverige. I län­klis­tan finner ni länkar till både denna site och Skol IQ som har läromedel inom området.

Som infor­ma­tion har vi här sam­man­fat­tat några punk­ter som skulle kunna vara ett sätt att gå tillväga i en skola:

  1. Informera om sär­begåvn­ing. (t ex vid månadsmöte för lärare, där man kan bjuda in Men­sas GCP infor­matörer att hålla i föredraget)
  2. Skapa en mål­bild för skolan. (Hur vill vi bemöta sär­begå­vade barn, vilken skol­gång vill vi ge dem?)
  3. Iden­ti­fiera barn i behov av ytterli­gare stim­u­lans, blanda in deras föräl­drar, samt iden­ti­fiera luckor gäl­lande kun­skap hos personal/ sak­nade läromedel/ resurser.
  4. Informera föräl­drar (och elever)
  5. Imple­mentera
  6. Följ upp och utveckla
I Arkiv