Mensa GCP

Föl­jande är häm­tat från Men­sas Gifted Chil­dren Pro­gramme (GCP):

VARFÖR GCP?

Hög begåvn­ing bety­der långt ifrån alltid hög presta­tion. Det finns många barn som är högt begå­vade men som inte får utlopp för denna begåvn­ing utan i stäl­let blir stökiga eller gör sig mer eller min­dre osyn­liga. Detta ska­par inte säl­lan prob­lem och bar­nen kan må rik­tigt dåligt. Bri­s­tande kun­skap leder till ytterli­gare olösta prob­lem. Det är heller inte ovan­ligt att det star­tas utred­ningar för att få en förk­lar­ing till prob­le­men i form av eventuell psyki­a­trisk diag­nos. Asperg­ers syn­drom och ADHD-diagnoserna kan till exem­pel över­lappa de sym­tom som ofta finns även vid hög IQ; detta trots att den höga IQ:n i sig san­nerli­gen inte är en diag­nos, utan en med­född till­gång som bör tas tillvara.

Mensa Sverige arbe­tar för att öka förståelsen i samhäl­let för att sär­begå­vade barn behöver speciella förut­sät­tningar för att kunna blomma ut som både intel­li­genta och har­moniska indi­vider, då de annars riskerar att hamna utan­för både socialt och kunskapsmässigt.

Syftet med GCP är alltså att sprida infor­ma­tion om hur dessa barn iden­ti­fieras samt att hjälpa till med råd och tips på hur de kan stim­uleras på bästa sätt.

 

VAD ÄR GCP?

GCP är ett nätverk bestående av ideellt engager­ade Men­samedlem­mar som kanske är föräl­drar själva, är aktiva som infor­matörer eller helt enkelt tycker frå­gan är vik­tig. I nätver­ket finns också en mängd andra föräl­drar som hör av sig till oss.

De som räk­nas som sär­begå­vade har en IQ bland de över­sta 5% av befolknin­gen, men det hand­lar mera om sym­tom i beteen­det än om upp­mätta siffror. Där­för krävs inget test för att ta del av GCP. Läs mer under “Kännetecken”.

En def­i­n­i­tion på sär­begåvn­ing (som for­muler­ats av begåvn­ings­forskaren Roland S Pers­son, pro­fes­sor i ped­a­gogisk psykologi) lyder:

“Den är sär­begå­vad som kon­tin­uerligt förvå­nar både kun­skapsmäs­sigt och tillämp­n­ingsmäs­sigt genom sin osed­van­liga för­måga i ett eller flera beteenden.”

I dagens samhälle blir också den inter­na­tionella kon­tak­ten allt större och det är gläd­jande med andra län­ders arbete med motsvarande verk­samhet. Flera län­der lig­ger långt före Sverige så vi kan både lära av och gläd­jas åt sådana kon­tak­ter. Kun­skap­söver­förin­gen kan många gånger också vara rik­tad åt flera håll och vi delar gärna med oss av den kun­skap vi själva har till motsvarande organ­i­sa­tioner i andra länder.

 

VAD HOPPAS VI AV FRAMTIDEN?

Vårt mål med GCP är att alla föräl­drar och ped­a­goger har en självk­lar förståelse för dessa hun­griga hjärnor och att alla vuxna på ett inspirerande sätt kan bemöta även de sär­begå­vade bar­nen så att de utveck­las max­i­malt. Effek­ten blir också att många barn som idag ibland kanske betrak­tas som besvärliga med sina ofta märk­liga frå­gor, för­må­gor och udda beteende blir sedda och respek­ter­ade.
Allt detta bidrar till att den otroliga kapacitet som lig­ger som dolda resurser i våra barns sin­nen får blomma vilket vi alla har glädje och nytta av.

 

HUR FUNGERAR GCP?

Vi sam­lar hela tiden mera erfaren­heter både på olika träf­far och på hem­si­dan. Som förälder kan du genom oss få kon­takt med andra föräl­drar, du kan få hjälp att samla andra till träf­far eller att få en infor­matör till er skola; vi hjälper gärna till så gott vi kan. Vi som är aktiva inom GCP är alla “van­liga” män­niskor med eller utan egna barn, men med ett gemen­samt intresse för att hjälpa sär­begå­vade barn där så behövs. Vi arbe­tar alla ideellt med detta.

Välkom­men att skicka ett mejl till gcp@mensa.se så ska vi göra vad vi kan för att du ska få så bra svar och hjälp som möjligt — vi kom­mer till exem­pel gärna och pre­sen­terar vår syn på sär­begåvn­ing på skolor eller i andra sam­man­hang (kost­nads­fritt föru­tom i förekom­mande fall eventuell reseer­sät­tning — på vissa håll i lan­det kan det också dröja innan vi har möj­lighet att besöka er).
Våra pre­sen­ta­tioner brukar ta ca 1 timme.

Om du vill boka en GCP-presentation på din skola vill vi gärna att du, redan när du hör av dig till oss, kom­mer med förslag på tider som pas­sar skolan; tex under en lärarkon­fer­ens, lärarlags-/arbetsplatsträff eller lik­nande samt beskriver hur ni fått intresse för frå­gan.
Skicka för­frå­gan till gcp@mensa.se - vi ser fram mot att höra från dig!

Kommentera

I Arkiv