Skolor

Runt om i Sverige pågår det självk­lart många bra ped­a­gogiska insatser för att stödja sär­begå­vade barn i deras utveck­ling och skol­gång; från den indi­vidu­ella lärarens insatser till bra struk­tur och arbetssätt i skolan mm.

Vi vill på denna sida lyfta fram ett antal skolor som vi tycker utmärker sig inom detta område, genom att de har ett speci­fikt pro­gram för att just ta hän­syn till denna lilla grupp elever och möta dem på bästa sätt.

Kän­ner ni till någon skola som också job­bar med detta på ett rik­tigt bra sätt? Tipsa oss då gärna, så att det arbetet också kan bli en inspi­ra­tion för andra skolor…

Kommentera

I Arkiv